ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 1 7 2 5 2 3 12 4 15 8 5 32 3 5 7 1 16 2 2 4 15 1 16 15 12 30 19 11 87
การออกแบบ 3 3 1 7 2 5 2 3 12 4 15 8 5 32 3 5 7 1 16 2 2 4 15 1 16 15 12 30 19 11 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3 1 7 2 5 2 3 12 4 15 8 5 32 3 5 7 1 16 2 2 4 15 1 16 15 12 30 19 11 87
รวมทั้งหมด 3 3 1 7 2 5 2 3 12 4 15 8 5 32 3 5 7 1 16 2 2 4 15 1 16 15 12 30 19 11 87