ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 14 4 4 35 37 50 43 38 168 47 59 67 50 223 45 53 36 31 165 17 20 13 14 64 179 2 1 182 179 161 196 163 138 837
บริหารธุรกิจ 10 9 2 4 25 21 28 30 32 111 25 29 32 46 132 16 23 18 23 80 4 8 3 8 23 96 2 98 96 78 97 85 113 469
บธ.บ.การจัดการ 4 5 1 2 12 13 17 15 16 61 15 18 21 24 78 6 10 12 6 34 6 2 1 9 51 51 51 38 56 51 49 245
บธ.บ.การตลาด 3 3 6 5 7 3 15 2 2 2 10 16 3 5 3 4 15 2 2 29 2 31 29 15 17 5 19 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 1 1 2 7 3 4 15 13 35 8 9 9 12 38 7 8 3 13 31 4 2 1 5 12 16 16 16 25 24 29 45 139
บัญชี 2 5 2 9 16 19 11 3 49 21 25 30 1 77 22 24 11 57 9 10 6 25 68 1 69 68 70 83 60 5 286
บช.บ.การบัญชี 2 5 2 9 16 19 11 3 49 21 25 30 1 77 22 24 11 57 9 10 6 25 68 1 69 68 70 83 60 5 286
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 2 3 8 1 5 5 3 14 7 6 7 8 28 4 2 4 6 16 15 15 15 13 16 18 20 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 2 3 8 1 5 5 3 14 7 6 7 8 28 4 2 4 6 16 15 15 15 13 16 18 20 82
รวมทั้งหมด 13 14 4 4 35 37 50 43 38 168 47 59 67 50 223 45 53 36 31 165 17 20 13 14 64 179 2 1 182 179 161 196 163 138 837