ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 3 2 6 21 27 24 10 23 84 40 47 14 21 122 36 21 12 11 80 11 14 4 2 31 142 142 142 124 109 42 63 480
บริหารธุรกิจ 8 3 1 4 16 24 23 6 19 72 38 45 12 18 113 34 20 7 8 69 9 12 1 1 23 134 134 134 113 103 27 50 427
ปวส.การจัดการ 4 1 5 3 7 10 5 1 6 1 1 19 19 19 13 9 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 6 2 8 3 1 4 2 2 11 11 11 14 6 31
บธ.บ.การจัดการ 1 3 1 5 10 19 6 10 45 17 23 12 16 68 14 6 7 8 35 5 2 1 1 9 47 47 47 47 53 27 35 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 4 9 13 22 35 17 14 31 4 10 14 57 57 57 39 50 146
ศิลปศาสตร์ 2 1 2 5 3 1 4 4 12 2 2 2 3 9 2 1 5 3 11 2 2 3 1 8 8 8 8 11 6 15 13 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 1 2 5 3 1 4 4 12 2 2 2 3 9 2 1 5 3 11 2 2 3 1 8 8 8 8 11 6 15 13 53
รวมทั้งหมด 10 3 2 6 21 27 24 10 23 84 40 47 14 21 122 36 21 12 11 80 11 14 4 2 31 142 142 142 124 109 42 63 480