ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 4 7 10 59 52 60 49 76 237 73 54 50 71 248 59 35 30 33 157 19 8 6 11 44 155 155 155 241 161 142 201 900
พืชศาสตร์ 8 2 2 12 17 13 14 25 69 13 16 8 21 58 12 14 8 7 41 9 3 3 15 44 44 44 59 46 32 58 239
ปวส.พืชศาสตร์ 3 1 4 6 5 11 3 3 6 5 5 2 2 9 9 9 19 9 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 2 1 8 11 13 14 20 58 10 16 8 18 52 7 14 8 7 36 7 3 3 13 35 35 35 40 46 32 49 202
วิทยาศาสตร์ 1 1 2 1 5 4 10 20 4 3 3 4 14 4 2 5 1 12 2 1 1 2 6 8 8 8 11 12 14 17 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 5 4 10 20 4 3 3 4 14 4 2 5 1 12 2 1 1 2 6 8 8 8 11 12 14 17 62
สัตวศาสตร์และประมง 13 1 1 4 19 21 24 21 26 92 31 25 25 21 102 28 18 8 15 69 3 4 4 4 15 68 68 68 96 72 59 70 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 2 11 5 3 8 7 7 14 2 2 4 1 1 22 22 22 24 14 60
ปวส.ประมง 3 2 5 3 7 10 4 4 5 5 5 5 5 15 9 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 2 11 15 9 13 48 16 22 15 8 61 18 17 7 5 47 2 3 4 4 13 32 32 32 48 58 35 30 203
วท.บ.ประมง 1 1 2 9 12 3 26 4 3 10 6 23 3 1 1 8 13 1 1 9 9 9 9 14 24 17 73
อุตสาหกรรมเกษตร 17 2 3 4 26 13 18 10 15 56 25 10 14 25 74 15 1 9 10 35 5 1 2 8 35 35 35 75 31 37 56 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 3 13 7 3 10 9 10 19 5 5 10 10 10 10 31 21 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 2 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 5 4 5 6 15 4 3 5 8 20 2 1 2 3 8 3 1 1 5 11 11 11 10 9 16 18 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 6 1 1 8 4 14 5 6 29 11 7 9 6 33 8 7 1 16 2 2 14 14 14 31 22 21 14 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 38 4 7 10 59 52 60 49 76 237 73 54 50 71 248 59 35 30 33 157 19 8 6 11 44 155 155 155 241 161 142 201 900