ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 8 11 1 2 11 25 14 21 7 1 12 55 16 44 3 5 68 2 8 2 12 123 123 123 51 74 14 1 28 291
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 9 11 20 9 10 3 1 12 35 11 15 1 5 32 1 1 1 3 60 60 60 38 26 5 1 28 158
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 9 11 20 9 12 21 6 5 11 28 28 28 32 28 88
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 3 1 14 5 15 1 21 1 1 1 3 32 32 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 4 4 5 4 13 4 19 1 24 1 2 1 4 30 30 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 4 4 5 4 13 4 19 1 24 1 2 1 4 30 30 30 11 26 8 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 6 7 1 10 1 12 5 5 33 33 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 6 7 1 10 1 12 5 5 33 33 33 2 22 1 58
รวมทั้งหมด 8 8 11 1 2 11 25 14 21 7 1 12 55 16 44 3 5 68 2 8 2 12 123 123 123 51 74 14 1 28 291