ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 22 7 1 30 41 32 1 10 84 44 46 7 9 106 33 26 2 3 64 12 12 2 26 132 132 132 152 123 10 25 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 17 4 21 41 22 63 42 40 82 33 25 58 12 10 22 115 115 115 145 101 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 11 25 8 33 25 20 45 17 19 36 8 7 15 58 58 58 86 54 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 1 4 8 7 15 7 13 20 8 3 11 4 2 6 27 27 27 30 26 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 8 7 15 10 7 17 8 3 11 1 1 30 30 30 29 21 80
สหวิทยาการ 5 3 1 9 10 1 10 21 2 6 7 9 24 1 2 3 6 2 2 4 17 17 17 7 22 10 25 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 4 2 2 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 3 1 9 10 1 6 17 2 6 7 7 22 1 2 3 6 2 2 4 7 22 10 19 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 22 7 1 30 41 32 1 10 84 44 46 7 9 106 33 26 2 3 64 12 12 2 26 132 132 132 152 123 10 25 442