ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 9 14 17 87 104 5 70 75 4 19 23 1 3 4 117 1 118 117 33 188 338
วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 5 4 37 41 25 25 4 4 1 1 20 20 20 7 69 96
ปวส.ช่างยนต์ 2 1 3 4 8 12 4 4 1 1 1 1 8 8 8 7 14 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 2 2 3 3 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 27 27 18 18 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 12 12 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 1 3 10 27 37 2 29 31 2 9 11 2 2 68 68 68 16 68 152
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 10 2 12 2 5 7 2 2 16 16 16 16 7 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 25 25 24 24 9 9 2 2 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 5 6 3 23 26 3 16 19 2 6 8 1 1 29 1 30 29 10 51 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 3 4 7 3 1 4 2 2 16 1 17 16 10 5 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 5 19 19 15 15 6 6 1 1 46 46
รวมทั้งหมด 5 9 14 17 87 104 5 70 75 4 19 23 1 3 4 117 1 118 117 33 188 338