ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 11 3 1 1 16 10 10 4 7 31 7 13 14 2 36 7 11 15 33 5 2 5 12 51 51 51 40 39 39 10 179
วิทยาศาสตร์ 7 2 1 10 5 6 3 6 20 1 6 10 1 18 2 2 10 14 3 1 4 25 25 25 18 16 25 7 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 1 10 5 6 3 6 20 1 6 10 17 2 2 10 14 3 1 4 25 25 25 18 16 25 6 90
อุตสาหกรรมเกษตร 4 1 1 6 5 4 1 1 11 6 7 4 1 18 5 9 5 19 2 2 4 8 26 26 26 22 23 14 3 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 26 26 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 1 1 6 5 4 1 1 11 6 7 4 1 18 5 9 5 19 2 2 4 8 22 23 14 3 62
รวมทั้งหมด 11 3 1 1 16 10 10 4 7 31 7 13 14 2 36 7 11 15 33 5 2 5 12 51 51 51 40 39 39 10 179