ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 3 10 3 36 24 38 48 23 133 21 27 21 18 87 18 18 18 6 60 10 13 5 2 30 69 69 69 93 99 102 52 415
พืชศาสตร์ 9 1 8 1 19 9 23 19 8 59 13 16 8 8 45 10 10 8 1 29 7 9 2 18 48 59 45 18 170
ปวส.พืชศาสตร์ 4 3 7 2 5 7 1 1 2 7 9 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 1 8 18 5 23 19 4 51 11 16 8 3 38 9 10 8 27 7 9 2 18 41 59 45 7 152
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 39 39 39 39
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 36 36 36 36
วิทยาศาสตร์ 1 2 3 2 5 11 9 27 2 2 7 7 18 5 2 4 11 2 1 3 23 23 23 5 14 23 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 2 5 6 7 20 2 2 5 6 15 5 2 1 8 2 2 23 23 23 5 14 13 14 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 5 2 7 2 2 1 1 1 1 10 3 13
สัตวศาสตร์และประมง 9 2 2 13 10 9 15 5 39 3 4 5 3 15 5 6 11 2 2 1 5 29 17 27 10 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.ประมง 4 4 2 2 3 7 1 2 2 5 6 1 4 5 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 2 2 8 6 9 13 2 30 2 3 3 1 9 2 6 8 2 2 1 5 16 16 23 5 60
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 3 1 3 1 8 3 5 1 9 3 3 2 1 9 1 1 2 4 7 7 7 11 9 7 4 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 1 3 1 8 3 5 1 9 1 3 2 6 1 1 7 7 7 8 9 7 1 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 2 1 3 4
รวมทั้งหมด 20 3 10 3 36 24 38 48 23 133 21 27 21 18 87 18 18 18 6 60 10 13 5 2 30 69 69 69 93 99 102 52 415