ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 11 1 2 9 23 14 21 7 1 11 54 16 44 3 5 68 2 8 2 12 123 123 123 48 74 14 1 25 285
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 1 2 5 5 21 7 1 34 10 44 3 57 2 8 2 12 95 95 95 19 74 14 1 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 4 4 5 4 13 4 19 1 24 1 2 1 4 30 30 30 11 26 8 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 6 7 1 10 1 12 5 5 33 33 33 2 22 1 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 3 1 14 5 15 1 21 1 1 1 3 32 32 32 6 26 5 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 9 9 18 9 11 20 6 5 11 28 28 28 29 25 82
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 9 9 18 9 11 20 6 5 11 28 28 28 29 25 82
รวมทั้งหมด 5 5 11 1 2 9 23 14 21 7 1 11 54 16 44 3 5 68 2 8 2 12 123 123 123 48 74 14 1 25 285