ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 41 24 15 1 14 95 76 98 134 7 80 395 49 86 118 10 34 297 16 32 32 9 16 105 5 4 2 11 287 287 287 187 244 299 27 146 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 2 6 7 4 19 11 20 10 2 43 3 8 9 2 22 16 34 27 8 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 2 4 8 11 9 8 2 30 3 2 8 2 15 16 11 18 8 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 6 5 11 11 2 13 6 1 7 23 9 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 2 2 13 29 40 39 14 122 17 56 43 6 122 10 21 11 3 45 2 3 5 195 195 195 67 122 95 23 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 26 28 34 6 94 17 49 39 3 108 10 19 8 1 38 2 3 5 102 102 102 64 99 82 10 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 2 3 5 5 8 21 3 4 3 10 1 3 2 6 36 36 36 3 10 13 13 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 4 4 1 1 57 57 57 13 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 17 9 10 13 49 23 30 52 56 161 19 8 19 11 57 3 3 7 1 14 2 1 3 47 47 47 64 51 88 81 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 9 10 13 49 23 30 52 56 161 19 8 19 11 57 3 3 7 1 14 2 1 3 47 47 47 64 51 88 81 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 13 3 1 32 24 26 37 6 93 13 11 36 15 75 3 5 6 10 24 1 2 3 45 45 45 56 55 82 34 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 1 6 5 3 5 1 14 2 3 11 6 22 1 2 3 9 15 1 1 2 14 8 20 17 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 13 2 1 26 19 23 32 5 79 11 8 25 9 53 2 3 3 1 9 1 1 45 45 45 42 47 62 17 213
รวมทั้งหมด 41 24 15 1 14 95 76 98 134 7 80 395 49 86 118 10 34 297 16 32 32 9 16 105 5 4 2 11 287 287 287 187 244 299 27 146 1,190