ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 11 9 24 26 39 43 13 121 60 51 45 23 179 61 34 40 14 149 49 9 13 2 73 183 11 1 195 183 211 144 150 53 741
บริหารธุรกิจ 4 10 8 22 23 22 19 9 73 34 35 27 14 110 42 26 27 11 106 13 6 10 2 31 81 11 1 93 81 127 99 91 37 435
บธ.บ.การตลาด 1 4 2 7 7 8 7 22 8 16 9 33 18 11 9 38 6 2 6 14 22 11 1 34 22 51 41 33 1 148
บธ.บ.การจัดการ 2 5 7 14 5 10 3 32 21 8 12 41 12 7 11 30 3 1 3 7 33 33 33 52 21 41 3 150
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 6 1 8 2 9 2 6 19 5 11 6 14 36 12 8 7 11 38 4 3 1 2 10 26 26 26 24 37 17 33 137
บัญชี 1 1 3 17 17 2 39 26 16 14 2 58 19 8 12 39 36 3 3 42 102 102 102 84 45 46 4 281
บช.บ.การบัญชี 1 1 3 17 17 2 39 26 16 14 2 58 19 8 12 39 36 3 3 42 102 102 102 84 45 46 4 281
ศิลปศาสตร์ 1 1 7 2 9 4 7 11 1 3 4 13 12 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 7 2 9 4 7 11 1 3 4 13 12 25
รวมทั้งหมด 4 11 9 24 26 39 43 13 121 60 51 45 23 179 61 34 40 14 149 49 9 13 2 73 183 11 1 195 183 211 144 150 53 741