ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 3 6 2 5 2 1 10 4 15 8 3 30 3 5 7 2 17 2 2 4 15 15 15 12 30 19 6 82
การออกแบบ 3 3 6 2 5 2 1 10 4 15 8 3 30 3 5 7 2 17 2 2 4 15 15 15 12 30 19 6 82
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 3 3 6 2 5 2 1 10 4 15 8 3 30 3 5 7 2 17 2 2 4 15 15 15 12 30 19 6 82
รวมทั้งหมด 3 3 6 2 5 2 1 10 4 15 8 3 30 3 5 7 2 17 2 2 4 15 15 15 12 30 19 6 82