ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 14 4 4 35 37 49 39 29 154 47 54 62 21 184 45 49 37 15 146 17 19 14 3 53 154 2 156 154 161 185 156 72 728
บริหารธุรกิจ 10 9 2 4 25 21 27 27 24 99 25 24 30 20 99 16 19 19 14 68 4 8 4 3 19 80 2 82 80 78 87 82 65 392
บธ.บ.การจัดการ 4 5 1 2 12 13 16 13 13 55 15 16 19 4 54 6 10 13 29 6 3 9 43 43 43 38 53 49 19 202
บธ.บ.การตลาด 3 3 6 5 7 1 13 2 2 2 4 10 3 5 3 1 12 26 2 28 26 15 17 5 6 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 1 1 2 7 3 4 14 10 31 8 6 9 12 35 7 4 3 13 27 4 2 1 3 10 11 11 11 25 17 28 40 121
บัญชี 2 5 2 9 16 19 10 2 47 21 25 27 1 74 22 24 11 57 9 10 6 25 64 64 64 70 83 56 3 276
บช.บ.การบัญชี 2 5 2 9 16 19 10 2 47 21 25 27 1 74 22 24 11 57 9 10 6 25 64 64 64 70 83 56 3 276
ศิลปศาสตร์ 1 1 3 2 3 8 1 5 5 11 7 6 7 1 21 4 1 4 9 10 10 10 13 15 18 4 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 3 2 3 8 1 5 5 11 7 6 7 1 21 4 1 4 9 10 10 10 13 15 18 4 60
รวมทั้งหมด 13 14 4 4 35 37 49 39 29 154 47 54 62 21 184 45 49 37 15 146 17 19 14 3 53 154 2 156 154 161 185 156 72 728