ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 7 9 16 5 55 60 8 43 51 1 18 19 2 2 4 37 37 37 23 127 187
วิศวกรรมเครื่องกล 6 9 15 5 45 50 5 19 24 8 8 2 2 18 18 18 18 81 117
ปวส.ช่างยนต์ 6 8 14 5 32 37 5 5 10 2 2 14 14 14 18 45 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 13 13 14 14 8 8 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 9 9 3 18 21 1 7 8 2 2 19 19 19 5 36 60
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 3 7 10 1 3 4 2 2 8 8 8 5 17 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 11 11 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 6 6 3 3 10 10
รวมทั้งหมด 7 9 16 5 55 60 8 43 51 1 18 19 2 2 4 37 37 37 23 127 187