ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 3 2 4 13 23 11 10 12 56 40 9 14 5 68 36 5 12 4 57 10 2 4 2 18 141 141 141 113 30 42 27 353
บริหารธุรกิจ 3 3 1 3 10 22 10 6 7 45 38 7 12 2 59 34 4 7 1 46 8 1 1 10 133 133 133 105 24 27 14 303
ปวส.การจัดการ 2 1 3 3 5 8 5 1 6 1 1 19 19 19 11 7 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 5 1 6 3 3 2 2 11 11 11 10 3 24
บธ.บ.การจัดการ 1 3 1 5 9 9 6 1 25 17 6 12 1 36 14 4 7 1 26 4 1 1 6 47 47 47 45 22 27 4 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 1 6 13 1 14 17 17 4 4 56 56 56 39 2 97
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 3 1 1 4 5 11 2 2 2 3 9 2 1 5 3 11 2 2 3 1 8 8 8 8 8 6 15 13 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 3 1 1 4 5 11 2 2 2 3 9 2 1 5 3 11 2 2 3 1 8 8 8 8 8 6 15 13 50
รวมทั้งหมด 4 3 2 4 13 23 11 10 12 56 40 9 14 5 68 36 5 12 4 57 10 2 4 2 18 141 141 141 113 30 42 27 353