ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 2 6 25 19 50 21 28 118 37 37 35 32 141 24 34 30 7 95 13 14 9 4 40 147 147 147 110 137 95 77 566
พืชศาสตร์ 2 5 7 4 19 5 13 41 14 15 12 14 55 7 21 4 32 5 10 2 1 18 3 3 3 32 65 23 33 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 5 5 1 1 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 1 3 1 3 8 1 1 7 4 13 3 1 1 5 1 1 2 8 5 10 7 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 5 3 16 4 9 32 8 14 5 10 37 3 20 3 26 3 10 1 14 17 60 13 24 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 3 1 1 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 8 2 1 11 9 25 14 12 60 12 17 21 17 67 7 8 23 7 45 4 3 4 1 12 40 55 62 38 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3 8 2 10
ปวส.ประมง 2 2 2 2 1 1 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 1 3 2 20 12 8 42 5 14 13 11 43 6 6 20 4 36 1 3 3 1 8 15 44 48 25 132
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 5 2 2 13 5 3 8 5 21 2 3 3 8 1 1 13 11 14 10 48
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 6 6 2 3 17 11 5 2 1 19 10 5 3 18 4 1 3 2 10 37 37 37 38 17 10 6 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 6 2 1 10 4 5 2 11 6 5 3 14 3 1 3 7 30 30 30 14 17 10 1 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 5 1 6 6 1 7 2 2 19 2 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 2 3 7 7 7 2 2 11
รวมทั้งหมด 17 2 6 25 19 50 21 28 118 37 37 35 32 141 24 34 30 7 95 13 14 9 4 40 147 147 147 110 137 95 77 566