ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 55 26 18 12 1 11 123 94 88 92 107 4 48 433 69 42 93 68 8 18 298 34 16 31 24 11 3 119 10 3 1 1 15 262 175 235 212 24 80 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 2 5 4 1 12 10 18 8 5 41 3 8 11 2 24 1 1 15 32 24 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 1 1 4 10 8 5 5 28 3 3 10 2 18 15 11 16 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 5 3 8 10 3 13 5 1 6 1 1 21 8 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 42 4 3 2 51 63 34 34 21 10 162 39 16 61 23 6 145 29 11 21 6 1 68 9 1 1 11 182 66 120 52 17 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 4 1 32 42 31 25 17 3 118 12 16 53 18 2 101 8 11 20 3 1 43 3 1 1 5 92 63 99 39 6 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 1 1 13 8 3 3 4 7 25 11 4 5 4 24 3 3 6 2 2 35 3 8 13 11 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 6 13 6 19 16 4 20 18 1 19 4 4 55 13 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 6 10 9 10 11 46 12 28 27 50 32 149 17 15 10 10 7 59 1 2 2 4 9 1 1 2 37 56 48 74 50 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 6 10 9 10 11 46 12 28 27 50 32 149 17 15 10 10 7 59 1 2 2 4 9 1 1 2 37 56 48 74 50 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 12 6 25 19 26 29 31 5 110 13 11 12 17 53 4 3 5 6 18 1 1 43 53 52 54 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 4 2 5 1 12 3 4 10 17 1 2 5 8 1 1 14 8 20 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 6 20 19 22 27 26 4 98 13 8 8 7 36 4 2 3 1 10 43 39 44 34 4 164
รวมทั้งหมด 55 26 18 12 1 11 123 94 88 92 107 4 48 433 69 42 93 68 8 18 298 34 16 31 24 11 3 119 10 3 1 1 15 262 175 235 212 24 80 988