ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 7 1 1 24 12 8 10 4 3 37 15 9 12 14 50 5 7 13 9 34 1 5 2 5 13 48 36 38 33 3 158
วิทยาศาสตร์ 9 6 1 16 6 3 7 3 1 20 6 2 7 10 25 3 1 2 4 10 1 3 1 5 25 15 16 19 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 6 1 16 6 3 7 3 1 20 6 2 7 10 25 3 1 2 4 10 1 3 1 5 25 15 16 19 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 6 1 1 8 6 5 3 1 2 17 9 7 5 4 25 2 6 11 5 24 2 2 4 8 23 21 22 14 2 82
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 2 5 3 1 2 11 7 5 4 16 6 11 5 22 2 2 4 8 21 22 14 2 59
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 6 6 9 9 2 2 23 23
รวมทั้งหมด 15 7 1 1 24 12 8 10 4 3 37 15 9 12 14 50 5 7 13 9 34 1 5 2 5 13 48 36 38 33 3 158