ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 10 11 2 1 56 39 33 54 36 15 177 26 61 50 59 3 199 22 41 32 41 136 21 10 18 14 63 1 1 1 3 141 156 166 152 19 634
บริหารธุรกิจ 17 8 6 1 1 33 22 23 31 26 11 113 14 23 23 25 2 87 10 15 16 22 63 3 4 8 4 19 1 1 1 3 67 74 85 78 14 318
บธ.บ.การจัดการ 4 3 1 8 13 18 14 4 49 14 15 18 2 49 6 10 14 30 6 3 9 1 1 37 53 49 7 146
บธ.บ.การตลาด 3 2 5 5 8 1 14 2 2 1 5 3 4 4 11 1 1 2 1 1 15 17 5 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 3 5 5 12 6 28 7 6 6 19 6 2 4 12 3 1 1 5 22 15 24 6 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 22 22 14 14 10 10 3 3 1 1 67 67
บัญชี 14 1 5 1 21 16 9 20 8 1 54 8 35 22 30 1 96 10 20 11 11 52 16 4 8 6 34 64 69 66 56 2 257
บช.บ.การบัญชี 14 1 5 1 21 16 9 20 8 1 54 8 35 22 30 1 96 10 20 11 11 52 16 4 8 6 34 64 69 66 56 2 257
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 1 3 2 3 10 4 3 5 4 16 2 6 5 8 21 2 2 2 4 10 10 13 15 18 3 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 1 3 2 3 10 4 3 5 4 16 2 6 5 8 21 2 2 2 4 10 10 13 15 18 3 59
รวมทั้งหมด 32 10 11 2 1 56 39 33 54 36 15 177 26 61 50 59 3 199 22 41 32 41 136 21 10 18 14 63 1 1 1 3 141 156 166 152 19 634