ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 1 1 1 4 15 17 19 10 11 6 63 36 45 9 13 2 105 50 31 5 13 99 14 13 2 4 33 125 109 27 42 12 315
บริหารธุรกิจ 8 1 1 3 13 16 18 9 7 6 56 35 42 7 11 2 97 47 29 4 8 88 13 12 1 26 119 102 21 27 11 280
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 3 1 1 5 5 5 2 3 5 1 1 7 9 3 19
ปวส.การจัดการ 1 1 2 3 4 9 10 6 2 18 6 1 7 18 10 7 35
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 6 9 9 15 15 12 12 2 2 44 44
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 10 8 7 1 26 17 7 11 35 12 4 8 24 4 1 5 44 20 27 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 4 1 7 10 14 24 27 13 40 10 8 18 50 39 1 90
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 1 1 4 7 1 3 2 2 8 3 2 1 5 11 1 1 2 3 7 6 7 6 15 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 1 1 4 7 1 3 2 2 8 3 2 1 5 11 1 1 2 3 7 6 7 6 15 1 35
รวมทั้งหมด 8 1 1 1 4 15 17 19 10 11 6 63 36 45 9 13 2 105 50 31 5 13 99 14 13 2 4 33 125 109 27 42 12 315