ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 12 18 4 1 35 32 44 34 1 2 113 41 45 44 5 1 136 35 27 29 4 95 8 10 11 29 128 144 122 10 4 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 6 16 2 24 29 42 24 95 40 44 38 122 33 26 27 86 8 10 9 27 116 138 100 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 10 12 17 25 7 49 21 26 19 66 18 14 20 52 1 7 7 15 59 82 53 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 2 4 7 8 19 7 11 12 30 9 6 4 19 7 3 1 11 27 28 26 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 5 1 10 8 10 9 27 12 7 7 26 6 6 3 15 1 1 30 28 21 79
สหวิทยาการ 6 2 2 1 11 3 2 10 1 2 18 1 1 6 5 1 14 2 1 2 4 9 2 2 12 6 22 10 4 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 2 1 5 2 10 1 2 15 1 6 5 12 1 2 4 7 2 2 6 22 10 3 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 3 3 1 1 2 2 12 12
รวมทั้งหมด 12 18 4 1 35 32 44 34 1 2 113 41 45 44 5 1 136 35 27 29 4 95 8 10 11 29 128 144 122 10 4 408