ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 8 1 3 14 17 28 38 16 16 115 40 36 17 39 7 139 52 21 14 31 1 119 33 14 5 7 3 62 6 6 150 107 75 93 30 455
พืชศาสตร์ 2 2 7 12 5 11 35 1 10 4 11 4 30 9 6 5 20 2 6 2 1 1 12 3 3 6 32 24 22 18 102
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 2 4 4 1 1 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 1 3 10 1 1 7 4 13 3 1 1 5 1 1 8 5 9 7 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 3 9 4 7 23 5 3 4 12 5 5 4 14 4 2 1 7 17 19 13 9 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 1 1 4 3 3 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 9 9 27 27 45 45 23 23 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 4 4 3 3 11 11 3 3 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 5 5 24 24 34 34 20 20 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 1 6 12 21 10 3 46 14 10 25 3 52 3 4 23 1 31 4 2 3 9 37 38 61 8 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 8 2 10
ปวส.ประมง 2 2 1 1 2 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 3 15 8 26 7 7 17 31 2 3 21 26 2 2 2 6 14 27 48 1 90
วท.บ.ประมง 3 1 4 6 6 2 1 15 3 3 8 2 16 1 2 1 4 1 1 12 11 13 4 40
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 8 9 5 1 2 25 12 12 3 3 30 7 9 4 3 23 8 4 1 3 2 18 3 3 38 38 13 10 4 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 1 5 1 15 12 4 3 3 22 6 6 4 3 19 2 3 1 3 9 28 14 13 10 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 8 1 9 7 7 1 1 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 6 1 2 9 3 3 10 2 2 14
รวมทั้งหมด 2 8 1 3 14 17 28 38 16 16 115 40 36 17 39 7 139 52 21 14 31 1 119 33 14 5 7 3 62 6 6 150 107 75 93 30 455