ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 3 5 19 32 20 29 81 34 4 14 52 24 3 27 14 1 15 115 31 48 194
วิศวกรรมเครื่องกล 1 4 5 2 6 23 31 6 14 20 4 4 7 1 8 20 7 41 68
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 2 6 6 14 3 2 5 2 2 1 1 2 8 7 10 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 3 2 2 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 14 14 10 10 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 1 3 3 2 2 6 6 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 2 7 18 10 28 22 1 23 16 2 18 5 5 66 15 81
ปวส.ไฟฟ้า 1 2 3 5 10 15 5 1 6 4 2 6 15 15 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 13 13 17 17 12 12 5 5 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 5 1 1 7 12 4 6 22 6 3 9 4 1 5 2 2 29 9 7 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 1 6 7 4 1 12 2 3 5 2 1 3 16 9 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 4 4 2 2 2 2 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 5 5 6 6
รวมทั้งหมด 11 3 5 19 32 20 29 81 34 4 14 52 24 3 27 14 1 15 115 31 48 194