ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 1 7 3 13 26 26 24 37 4 117 56 55 44 49 3 207 59 69 26 44 198 25 58 8 15 106 2 2 168 209 111 148 7 643
บริหารธุรกิจ 2 1 6 3 12 13 22 16 17 2 70 28 31 27 29 1 116 21 47 18 29 115 9 24 5 12 50 2 2 73 125 74 90 3 365
บธ.บ.การตลาด 1 1 2 4 7 10 5 22 11 14 11 36 19 10 9 38 13 3 6 22 51 38 33 122
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 17 17 16 16 6 6 48 48
บธ.บ.การจัดการ 12 2 11 1 26 16 9 13 38 19 7 12 38 3 2 5 10 2 2 50 22 41 1 114
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 5 1 8 4 3 4 1 1 13 11 4 4 5 1 25 5 9 1 8 23 3 8 1 12 25 24 14 16 2 81
บัญชี 1 1 13 4 8 13 38 28 24 17 16 85 38 22 8 14 82 16 34 3 3 56 95 84 37 46 262
บช.บ.การบัญชี 1 1 13 4 8 13 38 28 24 17 16 85 38 22 8 14 82 16 34 3 3 56 95 84 37 46 262
ศิลปศาสตร์ 7 2 9 4 2 6 1 1 12 4 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 2 9 4 2 6 1 1 12 4 16
รวมทั้งหมด 2 1 7 3 13 26 26 24 37 4 117 56 55 44 49 3 207 59 69 26 44 198 25 58 8 15 106 2 2 168 209 111 148 7 643