ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 52 25 18 12 1 11 119 93 88 92 107 4 48 432 69 42 93 68 8 18 298 34 16 31 24 11 3 119 10 3 1 1 15 258 174 235 212 24 80 983
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 2 5 4 1 12 10 18 8 5 41 3 8 11 2 24 1 1 15 32 24 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 1 1 4 10 8 5 5 28 3 3 10 2 18 15 11 16 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 5 3 8 10 3 13 5 1 6 1 1 21 8 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 39 4 3 2 48 62 34 34 21 10 161 39 16 61 23 6 145 29 11 21 6 1 68 9 1 1 11 178 66 120 52 17 433
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 4 1 31 41 31 25 17 3 117 12 16 53 18 2 101 8 11 20 3 1 43 3 1 1 5 90 63 99 39 6 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 1 1 11 8 3 3 4 7 25 11 4 5 4 24 3 3 6 2 2 33 3 8 13 11 68
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 6 13 6 19 16 4 20 18 1 19 4 4 55 13 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 6 9 9 10 11 45 12 28 27 50 32 149 17 15 10 10 7 59 1 2 2 4 9 1 1 2 37 55 48 74 50 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 6 9 9 10 11 45 12 28 27 50 32 149 17 15 10 10 7 59 1 2 2 4 9 1 1 2 37 55 48 74 50 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 12 6 25 19 26 29 31 5 110 13 11 12 17 53 4 3 5 6 18 1 1 43 53 52 54 5 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 5 4 2 5 1 12 3 4 10 17 1 2 5 8 1 1 14 8 20 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 7 6 20 19 22 27 26 4 98 13 8 8 7 36 4 2 3 1 10 43 39 44 34 4 164
รวมทั้งหมด 52 25 18 12 1 11 119 93 88 92 107 4 48 432 69 42 93 68 8 18 298 34 16 31 24 11 3 119 10 3 1 1 15 258 174 235 212 24 80 983