ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 18 16 8 3 90 79 91 59 44 1 274 78 81 55 65 2 281 87 72 39 38 236 61 37 22 9 129 350 299 191 164 6 1,010
บริหารธุรกิจ 14 11 12 4 2 43 46 48 29 29 152 44 36 34 26 1 141 49 27 8 16 100 24 11 6 3 44 177 133 89 78 3 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 5 4 1 1 11 16 7 4 27 14 7 3 24 3 1 4 4 3 7 42 22 8 1 73
บธ.บ.การตลาด 3 4 7 15 10 13 38 7 8 15 30 6 3 5 14 4 4 35 25 33 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 3 4 3 1 12 2 17 12 12 43 7 15 19 8 49 26 18 4 11 59 21 3 3 3 30 57 56 42 37 1 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 44 44 37 37 23 23 3 3 120 120
บัญชี 12 4 1 1 1 19 24 26 15 11 1 77 26 32 10 33 101 33 28 16 20 97 30 18 11 6 65 125 108 53 71 2 359
บช.บ.การบัญชี 12 4 1 1 1 19 24 26 15 11 1 77 26 32 10 33 101 33 28 16 20 97 30 18 11 6 65 125 108 53 71 2 359
ศิลปศาสตร์ 19 3 3 3 28 9 17 15 4 45 8 13 11 6 1 39 5 17 15 2 39 7 8 5 20 48 58 49 15 1 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 1 2 7 2 7 5 4 18 4 5 5 6 1 21 3 8 9 2 22 1 3 4 13 22 22 14 1 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 2 3 1 21 7 10 10 27 4 8 6 18 2 9 6 17 7 7 2 16 35 36 27 1 99
รวมทั้งหมด 45 18 16 8 3 90 79 91 59 44 1 274 78 81 55 65 2 281 87 72 39 38 236 61 37 22 9 129 350 299 191 164 6 1,010