ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 7 1 1 23 12 8 10 4 3 37 14 9 12 3 38 5 7 13 25 1 5 2 8 46 36 38 8 3 131
วิทยาศาสตร์ 9 6 1 16 6 3 7 3 1 20 5 2 7 3 17 3 1 2 6 1 3 4 24 15 16 7 1 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 6 1 16 6 3 7 3 1 20 5 2 7 3 17 3 1 2 6 1 3 4 24 15 16 7 1 63
อุตสาหกรรมเกษตร 5 1 1 7 6 5 3 1 2 17 9 7 5 21 2 6 11 19 2 2 4 22 21 22 1 2 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 5 6 6 9 9 2 2 22 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 2 5 3 1 2 11 7 5 12 6 11 17 2 2 4 21 22 1 2 46
รวมทั้งหมด 14 7 1 1 23 12 8 10 4 3 37 14 9 12 3 38 5 7 13 25 1 5 2 8 46 36 38 8 3 131