ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 3 2 12 2 1 5 3 1 12 1 6 15 6 2 30 2 2 6 6 16 1 1 3 5 13 12 29 18 3 75
การออกแบบ 7 3 2 12 2 1 5 3 1 12 1 6 15 6 2 30 2 2 6 6 16 1 1 3 5 13 12 29 18 3 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 7 3 2 12 2 1 5 3 1 12 1 6 15 6 2 30 2 2 6 6 16 1 1 3 5 13 12 29 18 3 75
รวมทั้งหมด 7 3 2 12 2 1 5 3 1 12 1 6 15 6 2 30 2 2 6 6 16 1 1 3 5 13 12 29 18 3 75