ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 9 2 8 35 12 20 38 46 10 126 22 29 30 22 3 106 9 15 16 18 3 61 2 10 10 5 2 29 5 5 66 83 96 99 18 362
พืชศาสตร์ 2 2 8 12 8 22 19 2 51 19 16 8 43 7 8 7 22 7 7 2 16 43 55 44 2 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 8 12 8 22 19 1 50 13 16 8 37 6 8 7 21 7 7 2 16 36 55 44 1 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 8 9 9 12 12 8 8 1 1 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 7 9 9 12 12 6 6 1 1 35 35
วิทยาศาสตร์ 6 6 3 2 4 11 6 26 8 2 3 7 2 22 1 1 5 2 2 11 1 1 2 5 5 23 5 13 21 10 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 7 2 2 1 1 1 1 8 3 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 6 3 2 4 6 4 19 8 2 3 5 2 20 1 1 5 2 1 10 1 1 5 5 23 5 13 13 7 61
สัตวศาสตร์และประมง 5 5 10 9 15 2 36 3 7 5 1 16 5 1 6 12 2 2 1 5 25 19 27 3 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 6 9 13 1 29 2 6 3 11 2 1 6 9 2 2 1 5 14 18 23 1 56
วท.บ.ประมง 2 2 2 2 1 5 1 2 1 4 4 1 4 2 11
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 4 3 1 4 2 5 4 2 13 2 2 3 1 8 1 1 1 2 5 5 10 9 7 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 3 1 4 2 5 4 2 13 1 2 3 6 1 1 2 5 8 9 7 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 16 9 2 8 35 12 20 38 46 10 126 22 29 30 22 3 106 9 15 16 18 3 61 2 10 10 5 2 29 5 5 66 83 96 99 18 362