ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 1 1 1 4 10 17 18 10 11 6 62 36 40 9 13 2 100 50 27 5 13 95 14 13 2 4 33 120 99 27 42 12 300
บริหารธุรกิจ 3 1 1 3 8 16 17 9 7 6 55 35 37 7 11 2 92 47 25 4 8 84 13 12 1 26 114 92 21 27 11 265
ปวส.การจัดการ 1 1 2 3 4 9 10 5 2 17 6 6 18 8 7 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 3 1 1 5 1 1 2 2 1 1 7 2 3 12
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 9 8 7 1 25 17 7 11 35 12 4 8 24 4 1 5 43 20 27 1 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 4 1 7 10 14 24 27 13 40 10 8 18 49 39 1 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 2 9 9 15 15 12 12 2 2 40 40
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 1 1 4 7 1 3 2 2 8 3 2 1 5 11 1 1 2 3 7 6 7 6 15 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 1 1 4 7 1 3 2 2 8 3 2 1 5 11 1 1 2 3 7 6 7 6 15 1 35
รวมทั้งหมด 3 1 1 1 4 10 17 18 10 11 6 62 36 40 9 13 2 100 50 27 5 13 95 14 13 2 4 33 120 99 27 42 12 300