ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 9 2 5 5 38 32 58 30 52 17 189 31 68 37 48 6 190 36 46 22 29 2 135 15 13 8 6 1 43 131 194 99 140 31 595
พืชศาสตร์ 1 2 1 1 5 1 19 6 16 5 47 2 14 10 8 1 35 1 15 7 7 30 2 4 3 9 7 54 26 32 7 126
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 3 1 7 2 10 2 4 6 1 5 6 2 2 4 7 19 3 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 12 6 16 3 37 10 10 8 1 29 10 7 7 24 2 3 5 35 26 32 4 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 19 19 18 18 20 20 10 10 70 70
วิทยาศาสตร์ 1 1 1 3 1 2 4 4 11 3 3 4 3 13 1 4 2 5 12 1 2 1 1 5 7 11 12 14 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 3 1 2 4 4 11 3 3 4 3 13 1 4 2 5 12 1 2 1 1 5 7 11 12 14 44
สัตวศาสตร์และประมง 8 5 1 1 15 4 23 10 22 5 64 1 20 15 24 60 4 16 12 8 40 1 3 4 4 12 18 67 41 59 6 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 3 10 2 6 8 1 1 2 4 4 14 10 24
ปวส.ประมง 1 1 1 3 2 2 3 7 1 1 4 3 4 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 14 9 10 2 35 14 14 14 42 14 10 7 31 2 4 4 10 45 37 35 2 119
วท.บ.ประมง 1 1 1 1 12 14 5 1 10 16 2 2 1 5 1 1 9 4 24 37
อุตสาหกรรมเกษตร 4 2 1 2 3 12 7 14 10 10 7 48 7 31 8 13 5 64 10 11 1 9 2 33 1 4 1 1 7 29 62 20 35 18 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 2 3 3 6 9 3 11 1 15 3 4 7 9 22 3 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 2 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 1 1 2 8 4 3 5 4 16 1 4 3 5 2 15 2 1 2 1 6 3 1 1 5 9 10 8 15 8 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 6 7 5 3 21 3 15 5 8 1 32 7 5 7 19 1 1 2 11 27 12 20 5 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 17 9 2 5 5 38 32 58 30 52 17 189 31 68 37 48 6 190 36 46 22 29 2 135 15 13 8 6 1 43 131 194 99 140 31 595