ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 3 14 15 10 1 1 2 29 43 17 19 4 1 84 36 13 46 95 9 1 8 1 19 114 44 74 6 3 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 8 3 1 1 13 39 6 19 4 68 34 8 46 88 7 1 8 1 17 89 18 74 6 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 2 3 1 6 7 3 7 3 20 13 3 17 33 4 1 2 7 27 10 26 4 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 15 1 5 21 14 1 11 26 1 5 6 31 2 22 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 17 2 7 1 27 7 4 18 29 2 1 1 4 31 6 26 2 65
วิศวกรรมเครื่องกล 10 3 13 7 7 2 16 4 11 1 16 2 5 7 2 2 25 26 3 54
ปวส.ช่างยนต์ 10 3 13 7 7 2 16 4 11 1 16 2 5 7 2 2 25 26 3 54
รวมทั้งหมด 11 3 14 15 10 1 1 2 29 43 17 19 4 1 84 36 13 46 95 9 1 8 1 19 114 44 74 6 3 241