ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 9 17 2 1 29 30 43 11 1 2 87 41 45 6 5 1 98 35 27 2 4 68 8 10 2 20 123 142 23 10 4 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 4 15 19 28 42 1 71 40 44 84 33 26 59 8 10 18 113 137 1 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 10 12 16 25 1 42 21 26 47 18 14 32 1 7 8 58 82 1 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 1 4 7 11 7 11 18 9 6 15 7 3 10 27 28 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 4 6 8 10 18 12 7 19 6 6 12 28 27 55
สหวิทยาการ 5 2 2 1 10 2 1 10 1 2 16 1 1 6 5 1 14 2 1 2 4 9 2 2 10 5 22 10 4 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 2 1 5 1 10 1 2 14 1 6 5 12 1 2 4 7 2 2 5 22 10 3 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 5 2 2 1 1 2 2 10 10
รวมทั้งหมด 9 17 2 1 29 30 43 11 1 2 87 41 45 6 5 1 98 35 27 2 4 68 8 10 2 20 123 142 23 10 4 302