ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 2 8 1 3 14 15 27 38 16 13 109 39 31 16 38 7 131 52 19 13 31 1 116 33 12 5 7 3 60 6 6 147 97 73 92 27 436
พืชศาสตร์ 2 2 7 12 5 11 35 1 8 3 10 4 26 8 5 5 18 2 6 2 1 1 12 3 3 6 29 22 21 18 96
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 2 2 2 3 1 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 3 1 3 10 1 1 6 4 12 3 1 1 5 1 1 8 5 8 7 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 3 9 4 7 23 5 2 4 11 5 4 4 13 4 2 1 7 17 17 13 9 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 1 1 4 3 3 6 1 1 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 8 8 26 26 45 45 23 23 104 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 3 3 2 2 11 11 3 3 20 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 5 5 24 24 34 34 20 20 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 1 6 11 21 10 42 11 10 25 3 49 2 4 23 1 30 2 2 3 7 30 38 61 5 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 2 2 1 1 2 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 1 3 15 8 26 7 7 17 31 2 3 21 26 2 2 2 6 14 27 48 1 90
วท.บ.ประมง 3 1 4 6 6 2 14 3 3 8 2 16 1 2 1 4 1 1 12 11 13 3 39
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 7 9 5 1 2 24 12 12 3 3 30 7 9 4 3 23 8 4 1 3 2 18 3 3 37 38 13 10 4 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 1 5 1 14 12 4 3 3 22 6 6 4 3 19 2 3 1 3 9 27 14 13 10 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 8 1 9 7 7 1 1 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 6 1 2 9 3 3 10 2 2 14
รวมทั้งหมด 2 8 1 3 14 15 27 38 16 13 109 39 31 16 38 7 131 52 19 13 31 1 116 33 12 5 7 3 60 6 6 147 97 73 92 27 436