ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 7 2 6 25 19 16 32 13 80 21 24 30 1 76 7 13 16 4 40 1 5 11 2 19 95 95 95 58 65 91 26 335
พืชศาสตร์ 2 1 5 8 8 20 5 33 13 14 27 1 7 10 18 5 6 11 1 35 51 10 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 1 5 8 8 20 5 33 13 14 27 7 10 17 5 6 11 35 51 10 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 49 49 49 31 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 45 45 45 31 76
วิทยาศาสตร์ 5 5 6 1 4 4 15 8 3 3 1 15 2 1 4 2 9 1 2 3 33 33 33 22 5 13 7 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 6 1 4 4 15 8 3 3 1 15 2 1 4 2 9 1 2 3 33 33 33 22 5 13 7 80
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 1 6 6 7 4 17 3 7 10 1 4 1 6 2 2 1 17 18 5 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 2 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 1 3 5 7 3 15 2 7 9 4 1 5 2 2 13 18 3 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 1 1 4 5 6 11 1 1 1 2 5 1 2 3 13 13 13 3 8 9 4 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 4 5 6 11 1 1 1 3 1 1 13 13 13 3 8 9 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 10 7 2 6 25 19 16 32 13 80 21 24 30 1 76 7 13 16 4 40 1 5 11 2 19 95 95 95 58 65 91 26 335