ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5 1 1 4 11 19 6 10 4 39 71 15 9 95 61 7 4 72 14 2 3 19 87 87 87 170 31 27 8 323
บริหารธุรกิจ 5 1 1 3 10 19 5 8 4 36 69 12 8 89 58 5 3 66 13 1 1 15 76 76 76 164 24 21 7 292
ปวส.การจัดการ 1 1 2 10 2 12 5 5 2 2 12 12 12 18 3 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 1 1 10 10 10 7 3 20
บธ.บ.การจัดการ 1 1 2 5 7 1 13 12 8 20 5 3 8 1 1 2 24 20 1 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 3 3 21 21 12 12 1 1 32 32 32 40 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 4 42 42 42 42 11 11 22 22 22 99 121
ศิลปศาสตร์ 1 1 1 2 3 2 3 1 6 3 2 1 6 1 1 2 4 11 11 11 6 7 6 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 1 2 3 2 3 1 6 3 2 1 6 1 1 2 4 11 11 11 6 7 6 1 31
รวมทั้งหมด 5 1 1 4 11 19 6 10 4 39 71 15 9 95 61 7 4 72 14 2 3 19 87 87 87 170 31 27 8 323