ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 3 11 14 3 1 8 26 50 6 10 3 69 36 8 10 54 6 1 3 1 11 131 131 131 114 18 24 1 14 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 3 1 13 41 6 10 57 34 8 10 52 5 1 3 1 10 106 106 106 89 18 24 1 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 9 3 4 16 12 3 5 20 3 1 2 6 35 35 35 27 10 11 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 18 1 3 22 12 1 2 15 37 37 37 31 2 6 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 14 2 3 19 10 4 3 17 2 1 1 4 34 34 34 31 6 7 1 79
วิศวกรรมเครื่องกล 8 3 11 5 8 13 9 3 12 2 2 1 1 25 25 25 25 14 64
ปวส.ช่างยนต์ 8 3 11 5 8 13 9 3 12 2 2 1 1 25 25 25 25 14 64
รวมทั้งหมด 8 3 11 14 3 1 8 26 50 6 10 3 69 36 8 10 54 6 1 3 1 11 131 131 131 114 18 24 1 14 302