ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 13 3 7 57 77 76 62 17 232 80 75 56 6 217 68 57 44 1 170 29 36 20 85 242 1 243 242 289 257 185 31 1,004
บริหารธุรกิจ 13 9 3 5 30 40 38 34 7 119 39 26 32 3 100 21 13 11 1 46 4 9 5 18 97 1 98 97 118 95 85 16 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 1 1 15 9 2 26 8 6 1 15 6 2 8 4 3 7 33 20 4 57
บธ.บ.การตลาด 6 1 7 13 13 26 10 7 17 2 4 6 4 4 35 25 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 2 4 9 10 12 5 27 8 19 1 28 5 5 1 11 1 2 3 27 40 11 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 40 40 39 39 21 21 4 4 97 1 98 97 118 215
บัญชี 5 1 2 8 26 21 12 5 64 35 37 12 3 87 41 28 18 87 18 18 9 45 113 113 113 125 105 51 10 404
บช.บ.การบัญชี 5 1 2 8 26 21 12 5 64 35 37 12 3 87 41 28 18 87 18 18 9 45 113 113 113 125 105 51 10 404
ศิลปศาสตร์ 16 3 19 11 17 16 5 49 6 12 12 30 6 16 15 37 7 9 6 22 32 32 32 46 57 49 5 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 6 5 4 15 4 4 8 7 10 17 2 3 5 21 22 4 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 1 14 8 11 11 1 31 2 8 8 18 3 9 5 17 7 7 3 17 25 25 25 33 36 27 1 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 3 3 4 4 3 3 7 7 7 13 20
รวมทั้งหมด 34 13 3 7 57 77 76 62 17 232 80 75 56 6 217 68 57 44 1 170 29 36 20 85 242 1 243 242 289 257 185 31 1,004