ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 4 13 3 31 40 32 48 15 135 29 60 49 2 140 24 34 28 1 87 11 7 14 32 132 9 1 1 143 132 124 137 153 22 568
บริหารธุรกิจ 7 2 6 2 17 22 20 28 6 76 18 24 28 70 7 10 14 1 32 3 2 6 11 58 9 1 1 69 58 66 58 83 10 275
บธ.บ.การจัดการ 1 5 1 7 12 17 3 32 11 16 27 5 7 12 1 5 6 1 1 2 30 51 5 86
บธ.บ.การตลาด 1 1 4 8 12 5 4 9 3 4 1 8 1 1 2 14 17 1 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 4 3 3 10 8 8 16 2 3 5 14 15 4 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 58 9 67 58 66 124
บัญชี 3 2 7 1 13 16 11 16 6 49 10 33 17 2 62 13 18 9 40 8 3 6 17 61 61 61 50 67 55 9 242
บช.บ.การบัญชี 3 2 7 1 13 16 11 16 6 49 10 33 17 2 62 13 18 9 40 8 3 6 17 61 61 61 50 67 55 9 242
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 4 3 10 1 3 4 8 4 6 5 15 2 2 4 13 13 13 8 12 15 3 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 4 3 10 1 3 4 8 4 6 5 15 2 2 4 13 13 13 8 12 15 3 51
รวมทั้งหมด 11 4 13 3 31 40 32 48 15 135 29 60 49 2 140 24 34 28 1 87 11 7 14 32 132 9 1 1 143 132 124 137 153 22 568