ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 6 3 12 34 30 37 23 35 125 41 35 35 16 127 35 15 25 4 79 12 10 7 29 254 254 254 131 103 93 67 648
พืชศาสตร์ 1 1 4 6 1 11 3 16 31 3 6 11 3 23 5 8 1 14 2 1 2 5 20 20 20 7 24 24 24 99
ปวส.พืชศาสตร์ 1 3 4 1 7 8 3 3 1 1 2 2 20 20 20 7 11 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 1 1 2 11 3 9 23 6 11 3 20 5 8 13 1 2 3 24 24 13 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 126 126 126 70 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 17 17 22 22 20 20 8 8 124 124 124 70 194
วิทยาศาสตร์ 1 1 2 1 4 5 2 3 3 8 3 3 3 9 1 4 1 6 13 13 13 7 11 12 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 2 1 4 5 2 3 3 8 3 3 3 9 1 4 1 6 13 13 13 7 11 12 43
สัตวศาสตร์และประมง 7 4 4 15 5 12 9 8 34 5 12 14 1 32 1 3 13 17 1 4 5 33 33 33 18 32 40 13 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 1 8 2 1 3 5 5 1 1 19 19 19 15 2 36
ปวส.ประมง 2 2 3 3 6 14 14 14 3 5 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 1 5 9 8 1 18 10 13 23 3 11 14 1 4 5 27 36 2 65
วท.บ.ประมง 3 1 3 7 2 1 1 4 2 2 5 4 4 13
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 4 8 7 13 7 11 38 9 14 7 12 42 11 4 1 3 19 1 4 5 62 62 62 29 36 17 30 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 1 1 2 5 1 6 2 2 1 1 24 24 24 9 4 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 1 4 6 2 3 6 17 2 2 2 5 11 2 1 1 4 3 3 18 18 18 9 9 8 13 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 1 2 11 4 3 18 2 12 5 3 22 9 2 1 12 1 1 20 20 20 11 27 9 8 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 13 6 3 12 34 30 37 23 35 125 41 35 35 16 127 35 15 25 4 79 12 10 7 29 254 254 254 131 103 93 67 648