ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 2 2 2 12 20 20 27 11 78 38 23 19 7 87 45 13 10 4 72 35 6 7 4 52 121 121 121 144 64 65 28 422
พืชศาสตร์ 2 2 3 4 6 13 5 6 5 16 2 4 3 1 10 3 4 3 1 11 7 7 7 5 16 16 15 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 2 1 3 4 8 3 5 8 1 3 1 5 4 3 7 9 14 7 30
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 1 2 5 2 1 5 8 3 3 7 2 7 16
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 1 4 5 5 5 5 1 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 12 12 31 31 36 36 19 19 69 69 69 102 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 1 1 5 5 6 6 4 4 14 14 14 19 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 11 11 26 26 30 30 15 15 55 55 55 83 138
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 2 6 20 2 28 7 9 16 2 4 1 7 2 2 16 36 3 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 1 1 2 4 6 10 3 3 6 1 1 2 8 11 1 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 14 1 17 4 6 10 2 3 5 2 2 8 25 1 34
อุตสาหกรรมเกษตร 2 1 1 4 8 11 3 3 25 7 11 4 2 24 7 7 3 2 19 13 2 2 3 20 45 45 45 37 32 13 10 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 1 1 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 9 1 10 8 8 18 1 19
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 1 3 8 2 3 13 7 3 4 1 15 7 7 3 17 3 2 2 1 8 43 43 43 27 14 13 2 99
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 10 2 12 2 2 2 10 3 15
รวมทั้งหมด 6 2 2 2 12 20 20 27 11 78 38 23 19 7 87 45 13 10 4 72 35 6 7 4 52 121 121 121 144 64 65 28 422