ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 ตกค้าง รวม ปี 2 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 2 13 21 20 41 42 5 47 23 1 24 10 10 134 134 134 107 28 269
วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 2 1 7 8 8 2 10 3 3 5 5 22 22 22 18 10 50
ปวส.ช่างยนต์ 1 1 2 1 7 8 4 2 6 1 1 1 1 4 4 4 8 10 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 2 2 4 4 18 18 18 10 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 10 7 17 29 1 30 17 1 18 3 3 79 79 79 63 9 151
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 7 12 7 1 8 2 1 3 15 9 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 5 5 22 22 15 15 3 3 79 79 79 48 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 6 1 7 10 6 16 5 2 7 3 3 2 2 33 33 33 26 9 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 5 4 9 2 2 4 1 1 13 6 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 5 5 3 3 2 2 2 2 33 33 33 13 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 11 2 13 21 20 41 42 5 47 23 1 24 10 10 134 134 134 107 28 269