ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 18 14 19 78 101 87 85 85 358 86 45 85 41 257 33 22 24 19 98 8 2 10 243 243 243 255 174 208 164 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3 4 11 10 21 3 7 10 15 20 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 11 6 17 3 6 9 15 12 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 3 1 3 28 77 28 27 14 146 50 18 58 10 136 20 16 15 4 55 7 1 8 124 124 124 175 66 101 31 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 3 1 17 42 25 17 7 91 24 18 50 3 95 7 16 13 1 37 4 1 5 62 62 62 90 63 80 12 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 1 2 9 13 3 3 7 26 7 4 7 18 4 3 7 22 22 22 30 3 8 19 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 22 7 29 19 4 23 9 2 11 3 3 40 40 40 55 13 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 5 9 16 32 13 32 28 51 124 18 15 9 9 51 3 3 2 2 10 1 1 62 62 62 37 55 48 78 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 2 5 9 16 32 13 32 28 51 124 18 15 9 9 51 3 3 2 2 10 1 1 62 62 62 37 55 48 78 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 10 4 18 11 27 29 17 84 18 12 7 12 49 10 3 4 6 23 1 1 57 57 57 43 53 44 35 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 5 2 4 11 5 4 10 19 1 2 6 9 1 1 14 8 20 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 8 4 16 11 22 27 13 73 18 7 3 2 30 10 2 2 14 57 57 57 43 39 36 15 190
รวมทั้งหมด 27 18 14 19 78 101 87 85 85 358 86 45 85 41 257 33 22 24 19 98 8 2 10 243 243 243 255 174 208 164 1,044