ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8 3 11 10 8 11 6 35 18 9 12 1 40 7 8 13 28 6 2 8 29 29 29 43 34 38 7 151
วิทยาศาสตร์ 6 2 8 6 5 7 3 21 7 2 7 1 17 2 2 4 4 4 11 11 11 21 13 16 4 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 2 8 6 5 7 3 21 7 2 7 1 17 2 2 4 4 4 11 11 11 21 13 16 4 65
อุตสาหกรรมเกษตร 2 1 3 4 3 4 3 14 11 7 5 23 5 8 11 24 2 2 4 18 18 18 22 21 22 3 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 2 4 4 11 11 5 5 18 18 18 22 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 1 1 3 4 3 10 7 5 12 8 11 19 2 2 4 21 22 3 46
รวมทั้งหมด 8 3 11 10 8 11 6 35 18 9 12 1 40 7 8 13 28 6 2 8 29 29 29 43 34 38 7 151