ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 1 7 2 12 17 15 19 7 58 49 29 41 2 121 46 23 26 95 21 12 8 1 42 163 8 171 163 143 80 101 12 499
บริหารธุรกิจ 1 6 1 8 5 13 14 4 36 20 22 24 66 17 16 19 52 6 5 5 1 17 97 8 105 97 56 57 68 6 284
บธ.บ.การจัดการ 6 1 4 11 11 8 19 5 11 16 1 2 3 23 22 4 49
บธ.บ.การตลาด 1 2 1 4 6 9 15 10 13 23 11 7 18 4 3 7 32 34 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 1 4 5 1 3 4 1 1 1 1 28 28 28 2 12 1 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 5 5 20 20 17 17 6 6 69 8 77 69 56 125
บัญชี 2 1 1 4 12 2 5 3 22 29 7 17 2 55 29 7 7 43 15 7 3 25 66 66 66 87 23 33 6 215
บช.บ.การบัญชี 2 1 1 4 12 2 5 3 22 29 7 17 2 55 29 7 7 43 15 7 3 25 66 66 66 87 23 33 6 215
รวมทั้งหมด 2 1 7 2 12 17 15 19 7 58 49 29 41 2 121 46 23 26 95 21 12 8 1 42 163 8 171 163 143 80 101 12 499