ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 22 16 14 16 68 99 87 84 81 351 85 45 85 41 256 33 22 24 19 98 8 2 10 229 229 229 247 172 207 157 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 3 4 11 10 21 3 7 10 15 20 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 11 6 17 3 6 9 15 12 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 4 4 1 1 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 18 3 1 2 24 76 28 26 14 144 49 18 58 10 135 20 16 15 4 55 7 1 8 118 118 118 170 66 100 30 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 3 1 15 41 25 16 7 89 23 18 50 3 94 7 16 13 1 37 4 1 5 59 59 59 86 63 79 12 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 1 1 8 13 3 3 7 26 7 4 7 18 4 3 7 18 18 18 30 3 8 18 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 22 7 29 19 4 23 9 2 11 3 3 41 41 41 54 13 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 4 9 14 28 13 32 28 50 123 18 15 9 9 51 3 3 2 2 10 1 1 59 59 59 36 54 48 75 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 1 4 9 14 28 13 32 28 50 123 18 15 9 9 51 3 3 2 2 10 1 1 59 59 59 36 54 48 75 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 9 4 16 10 27 29 14 80 18 12 7 12 49 10 3 4 6 23 1 1 52 52 52 41 52 44 32 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 2 5 2 4 11 5 4 10 19 1 2 6 9 1 1 14 8 20 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 7 4 14 10 22 27 10 69 18 7 3 2 30 10 2 2 14 52 52 52 41 38 36 12 179
รวมทั้งหมด 22 16 14 16 68 99 87 84 81 351 85 45 85 41 256 33 22 24 19 98 8 2 10 229 229 229 247 172 207 157 1,012