ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 12 3 6 48 71 75 62 16 224 79 75 56 6 216 68 57 44 1 170 29 36 20 85 227 1 228 227 275 255 185 29 971
บริหารธุรกิจ 9 9 3 4 25 38 37 34 7 116 38 26 32 3 99 21 13 11 1 46 4 9 5 18 87 1 88 87 111 94 85 15 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 15 9 2 26 8 6 1 15 6 2 8 4 3 7 33 20 3 56
บธ.บ.การตลาด 6 1 7 12 13 25 10 7 17 2 4 6 4 4 34 25 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 2 4 9 10 12 5 27 8 19 1 28 5 5 1 11 1 2 3 27 40 11 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 38 38 38 38 21 21 4 4 87 1 88 87 111 198
บัญชี 4 1 2 7 23 21 12 5 61 35 37 12 3 87 41 28 18 87 18 18 9 45 109 109 109 121 105 51 10 396
บช.บ.การบัญชี 4 1 2 7 23 21 12 5 61 35 37 12 3 87 41 28 18 87 18 18 9 45 109 109 109 121 105 51 10 396
ศิลปศาสตร์ 14 2 16 10 17 16 4 47 6 12 12 30 6 16 15 37 7 9 6 22 31 31 31 43 56 49 4 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 6 5 3 14 4 4 8 7 10 17 2 3 5 21 22 3 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 7 11 11 1 30 2 8 8 18 3 9 5 17 7 7 3 17 24 24 24 30 35 27 1 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 3 3 3 3 4 4 3 3 7 7 7 13 20
รวมทั้งหมด 27 12 3 6 48 71 75 62 16 224 79 75 56 6 216 68 57 44 1 170 29 36 20 85 227 1 228 227 275 255 185 29 971