ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 1 8 2 21 39 30 45 13 127 29 60 49 2 140 24 33 28 1 86 11 7 14 32 125 9 1 1 136 125 122 131 145 19 542
บริหารธุรกิจ 7 4 2 13 22 18 26 5 71 18 24 28 70 7 10 14 1 32 3 2 6 11 54 9 1 1 65 54 66 54 79 9 262
บธ.บ.การจัดการ 4 1 5 10 17 3 30 11 16 27 5 7 12 1 5 6 1 1 2 27 50 5 82
บธ.บ.การตลาด 4 7 11 5 4 9 3 4 1 8 1 1 2 13 16 1 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 4 2 2 8 8 8 16 2 3 5 14 13 3 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 7 22 22 18 18 7 7 3 3 54 9 63 54 66 120
บัญชี 2 1 4 7 15 11 15 6 47 10 33 17 2 62 13 18 9 40 8 3 6 17 58 58 58 48 66 51 8 231
บช.บ.การบัญชี 2 1 4 7 15 11 15 6 47 10 33 17 2 62 13 18 9 40 8 3 6 17 58 58 58 48 66 51 8 231
ศิลปศาสตร์ 1 1 2 1 4 2 9 1 3 4 8 4 5 5 14 2 2 4 13 13 13 8 11 15 2 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 2 1 4 2 9 1 3 4 8 4 5 5 14 2 2 4 13 13 13 8 11 15 2 49
รวมทั้งหมด 10 1 8 2 21 39 30 45 13 127 29 60 49 2 140 24 33 28 1 86 11 7 14 32 125 9 1 1 136 125 122 131 145 19 542