ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 7 2 6 25 19 16 31 11 77 21 23 30 74 6 11 16 4 37 1 5 11 2 19 84 84 84 57 62 90 23 316
พืชศาสตร์ 2 1 5 8 8 19 5 32 12 14 26 5 10 15 5 6 11 32 50 10 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 1 5 8 8 19 5 32 12 14 26 5 10 15 5 6 11 32 50 10 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 41 31 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 5 11 11 13 13 2 2 41 41 41 31 72
วิทยาศาสตร์ 5 5 6 1 4 2 13 8 3 3 14 2 1 4 2 9 1 2 3 31 31 31 22 5 13 4 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 5 6 1 4 2 13 8 3 3 14 2 1 4 2 9 1 2 3 31 31 31 22 5 13 4 75
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 1 6 6 7 4 17 3 7 10 1 4 1 6 2 2 1 17 18 5 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 1 1 1 2 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 1 3 5 7 3 15 2 7 9 4 1 5 2 2 13 18 3 34
วท.บ.ประมง 2 2 1 1 1 1 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 1 1 4 5 6 11 1 1 1 2 5 1 2 3 12 12 12 3 8 9 4 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 4 5 6 11 1 1 1 3 1 1 12 12 12 3 8 9 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 10 7 2 6 25 19 16 31 11 77 21 23 30 74 6 11 16 4 37 1 5 11 2 19 84 84 84 57 62 90 23 316